Assessors laborals

Assessors laborals Terrassa

La secció d’assessoria laboral suposa per al client la posada a la seva disposició d’una sèrie de professionals, mitjans materials i humans suficients per dur a terme , des del despatx de l’assessoria, tota la gestió, control , informació i assessorament en l’àmbit Laboral i de Seguretat Social de la seva empresa .

En concret, i sense perjudici d’altres que puguin quedar inclosos en aquest àmbit , els serveis de l’assessoria laboral poden agrupar de la manera següent:

Assessorament i estudi del conveni col·lectiu aplicable a l’empresa, l’estructura salarial, conceptes compensatoris i millores de l’acció protectora de la Seguretat Social.

Assessorament i anàlisi de les condicions retributives, individuals i col·lectives, aplicables als empleats de l’empresa.

Gestió de rebuts de salari, el seu abonament, mitjançant transferència bancària; resums de costos laborals; retencions fiscals per l’IRPF mensuals, trimestrals i Resum anual.

Assessorament i gestió, davant els òrgans competents, en extincions col·lectives de contractes de treball, per expedient de regulació d’ocupació, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció i per causes de força major.

Assessorament i gestió, davant els òrgans competents, en expedients de regulació d’ocupació, per suspensió de contractes de treball o reducció de jornada de treball.

Assessorament i gestió en extincions individuals de contractes de treball, per causes objectives, causes disciplinàries, causes consignades en el contracte de treball, etc ..

Gestió i tramitació d’inscripcions d’empreses a la Seguretat Social, amb estudi del règim d’assegurament aplicable, per a tot el personal laboral i assimilat de la mateixa.

Assessorament i tramitació en matèria d’assegurament als diferents règims de la Seguretat Social, alts càrrecs i directius, representants de comerç, empleades de llar, treballadors autònoms, treballadors autònoms dependents, …

Assessorament i gestió en l’obtenció de subvencions i bonificacions en les cotitzacions socials derivades de polítiques de foment de l’ocupació, investigació i desenvolupament, formació professional i altres ajudes socials.

Gestió en la liquidació dels documents de cotització en el règim general de la Seguretat Social dels empleats de l’empresa que estiguin enquadrats en el mateix. Així com gestió en la liquidació dels documents de cotització als diferents règims especials de la Seguretat Social en què estan enquadrats els treballadors de l’empresa.

Gestió i tramitació a les prestacions, en matèria d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes i professionals, així com les de maternitat i paternitat.

Assessorament i gestió, davant l’organisme pertinent, en les prestacions d’incapacitat temporal, incapacitat permanent, en tots els seus graus, jubilació i mort i supervivència derivada de qualsevol Règim de la Seguretat Social.

Assessorament i gestió en matèria de prejubilacions, jubilacions anticipades, jubilacions parcials i jubilacions flexibles. Contractes de relleu.

Assessorament i gestió en la contractació d’empleats, amb estudi de les condicions de treball i clàusules contractuals específiques per a l’empresa , i tipologia de contracte de treball a utilitzar en cada supòsit.

Assessorament i gestió en la contractació d’alts càrrecs i directius, amb estudi del sistema retributiu i estructura salarial que resulti més beneficiosa en cada cas, per al compliment dels objectius.

Assessorament i gestió en la contractació de treballadors autònoms dependents ( TRADE ) , amb estudi del contracte i les clàusules contractuals que han de regir la relació entre les parts.

Servei continu d’assessorament i consulta.

Preparació d’informes i dictàmens.

Informació puntual i periòdica de modificacions i innovacions legals, jurisprudencials i administratives a través de circulars.

Assessorament laboral ple en acomiadaments disciplinaris, objectius, expedients de regulació d’ocupació, sancions, …

Redacció i estudi de documents en matèria laboral i social. Assessorament i assistència jurídica en inspeccions de treball i seguretat social sobre qualsevol matèria derivada de l’aplicació de la normativa legal i convencional d’exigible compliment.

Assessorament i assistència jurídica en actes de conciliació, tant administrativa com judicial, per conflictes plantejats entre l’empresa i els seus empleats, derivats de la relació laboral que els uneix o de la seva extinció.

Assessorament i assistència jurídica en els conflictes sorgits entre l’empresa i els seus empleats, plantejats davant la jurisdicció social, durant la vigència de la relació laboral o com a conseqüència de la mateixa.

Assessorament i assistència jurídica en els conflictes sorgits entre l’empresa i les administracions públiques, plantejats davant la jurisdicció contenciosa administrativa, sorgits com a conseqüència d’actes d’infracció, actes de liquidació de quotes a la Seguretat Social, recaptació de cotitzacions socials, etc..

.

Sapiguer mes sobre aquest servei

Contacta amb nosaltres per contractar o sapiguer mes sobre el nostre servei

Contacte