INICI DE LA RENDA

La campanya de la Renda començarà el 6 de abril i durarà fins el 30 de juny. Ja es podran obtenir el número de referencia del esborrany i presentar telemàticament.

Com a novetats de la declaració del 2.015 destacaria:

1ª) Es limita la exempció de les indemnitzacions per acomiadaments del treballador a la quantitat de 180.000.- €

2ª) Eliminació de la exempció dels dividends i participacions en beneficis del art. 25.1 a) y b) de la LIRPF amb el límit de 1.500.- € anuals.

3ª) El 2.015 serà el últim any que els socis de societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil poden tributar en el règim de atribució de rentes.

4ª) Es fixa una quantia fixa de deducció per tots els treballadors de 2.000.- € per determinar els seus rendiments nets.

5ª) Eliminació de la reducció del 100% dels ingressos per arrendament de vivenda a joves (de 18 a 30 anys) i sols hi haurà la reducció del 60% per tots els arrendaments de vivenda.

6ª) Respecte al rendiment de activitat econòmica , en règim de estimació directa simplificada, es limita les despeses de difícil justificació a 2.000.- € anuals, equiparant-se a la deducció que hi ha establerta en els rendiments de treball.

7ª) No existirà guany o pèrdua patrimonial en la extinció del règim econòmic matrimonial de separació de bens, quan per imposició legal o resolució judicial es produeixin compensacions dineràries entre els conjugues distints de la pensió compensatòria.

8ª) S`integra en la renda el estalvi de la totalitat dels guanys i pèrdues patrimonials que es derivin de la transmissió de elements patrimonials, amb independència del termini de generació de les mateixes.

9ª) Augmenten els imports del mínims del contribuent, descendents, ascendents i discapacitat.

10ª) Baixada de gravamen, es redueixen de 7 trams a 5, i els tipus marginals.

11ª) Incompatibilitat del mínim per descendent i la reducció pel pagament de pensió de aliments.

12ª) Es suprimeix la deducció per lloguer de la vivenda habitual, amb un règim transitori pels qui tinguin un contracte de lloguer anterior al 1 de gener del 2.015.

13ª) A Catalunya segueix havent-hi la obligació de fer la Declaració de Patrimoni amb un mínim exempt de 500.000.- € (la vivenda habitual està exempta fins a un import màxim de 300.000.- €).