BONES NOTÍCIES: INCONSTITUCIONAL LA LLEI DE TAXES

El Tribunal Constitucional ha estimat parcialment el recurs interposat per el PSOE i anul.la per inconstitucionals les taxes para accedir a la justícia i per formular recursos.

A Bigorra Advocats sempre en hem oposat a les citades taxes, tant estatals com autonòmiques.

El Ple del TC por unanimitat dicta sentencia contra la Llei del Gallardón al entendre que es vulnera la tutela judicial efectiva. Aquestes taxes foren aprovades al novembre de 2.012 i al moment van tenir el rebuig de professionals, sindicat i consumidors.

Els Col·legis d`Advocats sempre s`han mantingut en contra de la citada taxa al encarir el accés a la justícia i en moltes ocasions impossibilitar demandar o recórrer determinades sentències.

Va haver-hi una modificació per rebaixar certes quanties i eximir algunes separacions i divorcis de mutu acord.

Posteriorment el actual ministre de Justícia va eliminar les taxes per les persones físiques, però es van mantenir per les empreses.

El Tribunal Constitucional diu en la seva sentencia que la declaració de nul·litat sols produirà efectes “pro futur”.

Aquesta sentencia afectarà a les noves demandes o recursos, o amb els procediments a on encara no hi hagi sentencia ferma.

En la sentencia, el Tribunal no considera que les taxes vulnerin el dret a la tutela judicial efectiva, ja que argumenta que el legislador té la facultat de regular els requisits per accedir a la justícia, preservant el dret de justícia gratuïta per qui compleixi els requisits.

En la justícia es donen moltes situacions de abús, buscant que el procediments s`allarguin; la Sentencia conclou que les taxes no son disuasòries del abusos, ja que tots paguen lo mateix; el que té més diners no li importa pagar una taxa i en canvi qui té menys li perjudica. No es pot establir un control previ sobre els recursos ; “no puede justificar la imposición discriminada de esa tasa, bajo el sustento de un propósito disuasorio frente a una patología a de cuentas minoritaria” .

El Tribunal considera que la taxa no serveix per dissuadir , sinó que sols serveix per finançar la justícia, per lo que manté una part de las taxes existents.

Les quotes que anul.la son: 1) 200€ pel recurs contenciós-administratiu i 350 pel recurs contenciós-administratiu, 2) 800€ pel recurs d’apel·lació i 1.200.- € per la cassació en el ordre contenciós-administratiu. 4) 500.- € del recurs de suplicació i 750 el de cassació en lo social.

També anul·la el art. 72 que imposava a una quota variable en funció de la quantia del assumpte.

La anul·lació de aquestes taxes és un bona notícia per la justícia ja que encaria els processos i per determinades empreses petites i mitjanes els suposava una impossibilitat de litigar.

Es una bona notícia per tot i a Bigorra Advocats ho hem volgut compartir.