Crèdits usuraris . Nul·litat. Crèdit revolving

Avui he rebut una grata sentència; han declarat nul un préstec d’ un client al tenir un interès massa alt. 

En el seu dia em vaig oposar a la demanda al·legant dos aspectes: el primer que la lletra del contracte era il·legible per ser massa petita (inferior a 1,5 mil·límetres) i segon que el interès era abusiu en base a la Llei de Repressió de la Usura de 1.908. 

Respecte a la lletra del contracte, la Sentència ens diu que el client la va poder entendre, la va acceptar i firmar (no estem conformes). 

I respecte al interès considera que és abusiu i ens dona a raó. En aquest tipus de préstecs al tenir el tipus tan alt és molt difícil amortitzar capital ja que pràcticament sempre pagues interessos. 

El interès que li aplicaven al meu client (TAE entre 21,88 i el 24,51%) és notablement superior al normal del diner i és desproporcionat a les circumstàncies del cas. 

El Banc de Espanya publica unes estadístiques del interès normal del diner. 

El meu client havia anat a una famosa financera i havia sol·licitat inicialment 1.800.-€, que després va anar ampliant fins a uns 15.000.- €. 

La sentencia del Jutjat de Rubí ens diu que correspon al prestamista (financera) provar les circumstàncies excepcionals que justifiquin un interès notablement superior al normal (9,60% TAE). 

Segons la actual jurisprudència no és una excusa el alt nivell de impagaments (concessió irresponsable de préstecs). 

La Sentencia declara nul el préstec per existir un tipus de interès usurari , desestima la demanda, absolt al demandat i a sobre condemna en pagar les costes a la actora. 

El que comporta que el meu client no haurà de retornar el préstec, amb els seus elevats interessos, i a demés la financera haurà de pagar les despeses de judici (advocat i Procurador). 

A Bigorra Advocats el podem assessorar de com ajudar-lo en aquestes situacions que tanta angoixa generen, pots trucar al telèfon 937883512 o enviar un email a bigorra.canals@icater.org