ES PODEN CONDONAR ELS DEUTES PÚBLICS EN UN CONCURS?

El Tribunal Suprem ha dictat una Sentencia de 2 de juliol que canvia el criteri de la segona oportunitat en relació als deutes públics.

Considera que el Jutge pot aprovar un pla de pagaments , que inclogui el deute públic.

La actual normativa va ser provocada per una Directiva europea en que es buscava la plena exoneració de les deutes. Es a dir , la finalitat de la norma es facilitar una segona oportunitat.

El cas és de una persona física que va després de concloure el concurs va demanar la exoneració del deutes. La Agencia Tributaria es va oposar ja que hi havien deutes públics que no s`havien pagat. El concursat llavors va presentar un pla de pagaments  que el Jutge va acceptar, exonerant la resta de deutes.

La Agencia tributaria considera que el concursat no era de bona fe per quant va demanar el Benefici de Exoneració del Passi Insatisfet (anomenat BEPI) al afirmar que havia pagat tots els crèdits, quan realment tenia un deute amb Hisenda.

El Jutge afirma que el concursat és de bona fe ja que reuneix tots els requisits i que no hi ha inconvenient que al aparèixer crèdits públics es demani un pla de pagament.

Lo important de la Sentència és que considera que la exoneració ha de abraçar tots els crèdits, i aprovat el pla de pagaments , no es pot deixar la seva eficàcia a la ratificació de la Agencia Tributària.

Abans de la aprovació del pla de pagaments es dona trasllat a Hisenda perquè manifesti el que consideri convenient.

La Sentencia desestima el recurs de cassació de la Agencia Tributària i confirma la Sentencia dictada pel Jutjat Mercantil de Palma de Mallorca.

A Bigorra Advocats estem especialitzats en dret concursal, i el podem assessorar en la millor solució per cada casa; ens pot trucar al 937883512, 937883266, o enviar un email a bigorra.canals@icater.org