DEVOLUCIÓ INTERESSOS CLÀUSULA TERRA EN 90 DIES; ¿CIENCIA FICCIÓ?

La setmana passada apareixia a la notícia a “El Mundo” que el Govern està preparant un Decret per fixar un sistema extrajudicial per la devolució dels interessos indeguts.

El primer esborrany ja no va agradar als Bancs degut a que es buscava que ells retornessin en efectiu lo cobrat indegudament; aquests prefereixen que es compensi a través de per exemple la reducció de les quotes pendents.

El Govern busca un sistema que sigui obligatori pels Bancs, encara que desgraciadament la meva opinió és que al final serà pels Bancs que es vulguin acollir voluntàriament.

El nou Decret pretén que els Bancs estiguin obligats a atendre totes les reclamacions, decidint si procedeix o no i oferint una indemnització “en efectivo o cualquier otra medida de efecto equivalente”.

Una vegada resolt el client podrà optar acceptar la oferta o anar per la via judicial.

Es busca un sistema ràpid, màxim tres mesos des de la reclamació , i que eviti la saturació dels Jutjats.

Segons el esborrany les entitats bancàries no estarien obligades a incloure els interessos legals en la seva oferta.

Per la experiència de Bigorra Advocats creiem que hi ha haurà entitats bancàries que si intentaran fer una oferta, i si pot ser que no sigui pagar en efectiu, sinó a través de modificar les condicions, import de les quotes, o disminuir el període de pagament. També crec que hi hauran Bancs que no ho acceptaran i que prefereixen que els seus clients els exigeixin judicialment la devolució del interessos de la clàusula terra.

La setmana passada vaig tenir un judici contra el BBVA en que en la vista el advocats del Banc va admetre que la clàusula terra era abusiva i oferia retornar part dels diners cobrat de mes.

No obstant, existeixen Bancs que es resisteixen i que la única formar de cobrar es obtenir una sentencia favorable.

En tot cas, esperem a aquest divendres si el Govern aprova el procediment extrajudicial per analitzar la magnitut que tindrà en les diferents entitats bancàries, i si resulta útil.

A Bigorra Advocats portem varis assumptes de reclamació de clàusules terra, IRPH, SWAPs contra les entitats bancàries, per lo que els podrem assessorar , per que Vostè cobri la quantitats que es mereix