RETROACTIVITAT DEL EFECTES DE LA NUL.LITAT DE LA CLÀUSULA SÒL. SENTENCIA DEL TJUE DE 21.12.16

En el meu anterior blog de 19 de juliol de 2.016 informava del dictamen del Advocat General de la UE que limitava els  interessos a retornar des de maig de 2.013. La única raó que esgrimia eren les conseqüències macroeconòmiques que comportaria la devolució de la totalitat dels interessos.

Sorprenent a molts (gratament) el Tribunal de Justícia de la UE en Sentencia de 21 de desembre ha fallat en el sentit que no es pot limitar a la citada data i cal retornar tots els interessos.

A la Audiència Provincial de Alacant se li planteja la qüestió i suspèn el procediment i pregunta al TJUE si contradiu la Directiva 93/13; els efectes restitutoris derivats de la nul·litat es retrocedeixin a la data del contracte o una data posterior.

En primer lloc estableix que el jutge nacional ha de apreciar d`ofici el caràcter abusiu de les clàusules contractuals i de aquesta manera esmenar el desequilibri.

I en segon lloc Cajasur, Banco Popular i Govern espanyol es van oposar a que la qüestió dels efectes s`oposi a la Directiva 93/13.

Feliçment el TJUE no ho limita a la citada data sinó a tota la duració del contracte. Lo important és que estableix que una “cláusula contractual nula declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor”. El Jutge té la obligació de deixar sense aplicació una clàusula contractual abusiva.

La limitació dels efectes de la nul·litat de les clàusules sòl, que el Tribunal Suprem va acordar en la sentencia de 9 de maig de 2.013 equival a privar la restitució íntegra de las quantitats que hagin pagat indegudament.

El article 1.303 del Codi Civil estableix que declarada la nul·litat de una obligació els  contractants han de restituir-se recíprocament les coses que haguessin sigut matèria del contracte , amb els seus fruits. No obstant, alguns jutges, entre ells el TS incomprensiblement van limitar els efectes.

La Sentencia ja ha començat a provocar efectes en la Banca, com ha sigut la seva baixada en borsa al haver de aprovisionar les quantitats que hauran de retornar.

A Bigorra Advocats hem resolt  favorablement molts assumptes de sol·licitud de nul.litat de clàusula sòl i devolució de quantitats indegudament cobrades.  Primer, examinem el préstec  hipotecari i  calculem la quantitat a retornar .

Truca’ns al 937883512 o envia un email a bigorra.canals@icater.org i estudiarem el teu cas sense compromís.