RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES

roll-up-door-1778586_960_720La reforma del Codi Penal del 2.015 reforça la responsabilitat penal de les empreses pels delictes comesos pels seus representants i treballadors.

A qué es pot condemnar una empresa? Per possar un exemple de una sentencia recent del Tribunal Suprem  de 16 de març  de 2.016, es va condemnar per estafa als representants d`una inmobiliària per cobrar dues comissions per la mateixa compravenda, al comprador i al venedor.  La empresa va ser condemnada a pagar una multa de 24.000.- euros , al tancament del local i al cessament de l`activitat durant 6 mesos. Ademés se la condemna a retornar les comisions.

Com evitar que la empresa sigui condemnada?

1er) S`ha de implantar els “models de organització i gestió”, que contenen mesures de vigilància i control per prevenir els delictes. Cal cumplir els següents requisits: a) Identificar les activitats en que es poden cometre els delictes que han de ser previnguts b) Establir procediments c) Disposar de recursos financers per impedir els delictes  d) Tenir un sistema disciplinari que sancioni i e) Verificar periòdicament el model i modificar-lo quan sigui necessari.

2on) cal nombrar una persona , anomenada compliance officer, responsable de supervisar el funcionament i que es cumpleixi el model de prevenció (asumeix la gestió d`un model ja implantat).  Pot estar dedicat en exclusiva o no, com pot ser un òrgan intern o extern .

En empreses de petita dimensió, aquestes funcions poden ser assumides pel representant legal.

Aquesta normativa busca tres objectius; prevenció, detecció de conductes i reacció enfront de les dites conductes.

Com atenuar la responsabilitat si el delicte ja s`ha comès?

Es poden fer 4 accions: 1) confessar a la autoritat , 2) col.laborar amb la investigació, 3) abans del judici reparar o disminuir el dany causat pel delicte . I 4) Haver establert, abans del judici mesures per prevenir i descubrir delictes.

A Bigorra Advocats el podem asesorar, disenyar els models d`organizació que siguien efectius per excluir o atenuar la responsabilitat de la seva empresa.