NO SEMPRE ÉS NECESSARI LIQUIDAR LA VIVENDA EN EL CONCURS DE PERSONA FÍSICA

home-1745941__180El dimecres passat vaig assistir a la Conferència sobre el balanç de la segona oportunitat de la persona física no empresària a Barcelona. El Magistrat Sr. Puigcerver va parlar sobre el acord entre el Jutjat Mercantil nº 1, 7 i Primera Instància número 50 de Barcelona; “Se podrá valorar que no sea necesario, para acordar la exoneración, que los bienes y derechos sujetos al pago de créditos con privilegio especial sean objeto de realización siempre y cuando conste que se está atendiendo su pago con cargo a la masa, que se pueden abonar todos los créditos contra la masa y que el valor de la garantía es superior al valor razonable del bien sobre el que está constituido la garantía”.

El meu client sol·licita un acord extrajudicial de pagaments i és propietari junt amb la seva exdona de la vivenda habitual; per sentencia de divorci es va atribuir el ús de la vivenda a la exdona i de moment està al corrent de pagament del préstec hipotecari.

Bigorra Advocats va preparar la sol·licitud d`acord amb la intenció de seguir pagant la hipoteca.

En la primera reunió amb el mediador concursal, aquest afirma rotundament que el pis cal vendre´l , inclús la meitat propietat de la exdona.

No es comparteix el criteri del mediador per dues raons:

Primera; parteixo que sols es podrà liquidar la meitat indivisa del concursat i em pregunto quin preu té la meitat de un pis hipotecat, i que la exdona té atribuït el seu ús per sentencia; el valor serà poc, si és que a algú li interessa.

I la segona, és que el saldo pendent de la hipoteca actualment és de 96.000.- € , del que responen els dos hipotecants solidàriament; es a dir, que si per exemple es pogués vendre o subhastar la meitat del pis i treure`n 40.000.- € (en el millor dels casos), el valor de la garantia seria 96.000.- €; en aquest supòsit estaríem en el cas del acord 12é , en que es considera no necessari vendre el pis, ja que sols perjudicaríem al concursat; hauria de buscar-se una nova vivenda (augment de les despeses) i augmentaria el passiu.

A Bigorra Advocats defensarem que no cal vendre la vivenda, si pot seguir pagant el préstec, i si el mediador no canvia el seu parer, ho defensarem davant del Jutge.