LES DESPESES DE HIPOTECA LES HA DE PAGAR EL BANC O CAIXA

Des de la Sentencia del TS de 23 de desembre de 2.015 els Jutges estan obligant als Bancs a retornar les quantitats pagades per la contractació del préstec hipotecari. Son clàusules abusives que estan en l`escriptura de préstec , en virtut de la qual s`obliga a pagar al prestatari totes les despeses, tributs i comissions.

Normalment la clàusula abusiva té el següent redactat: “Gastos y tributos a cargo de la pate prestataria. Serán de cuenta de la parte PRESTATARIA los honorarios y suplidos del Notario autorizante de la presente escritura y lo de inscripción y cancelación en el Registro de la Propiedad, los Impuestos y Arbitrios……, el informe de tasación, los gastos e tramitación”. A demés hem detectat a Bigorra Advocats casos en que s`obligava al prestatari a la contractació d`una assegurança de vida, sent també una clàusula abusiva.

Els motius de nul·litat son:

  1. Les citades clàusules no van ser negociades individualment , per lo que son una condició general de la contractació, que no permet distribuir entre les parts les despeses produïdes, i de forma genèrica s`imposa el seu pagament al consumidor.
  2. Això ha provocat un desequilibri prohibit per la Llei per la Defensa dels Consumidors i Usuaris en la condició de consumidor ; lo que implica que las citades clàusules son abusives.
  3. La immediata conseqüència és la nul·litat de les clàusules citades i per tant la restitució de les despeses abonades per la part prestatària i que havien de haver sigut pagades per la prestamista.
  4. Les quantitats que es poden reclamar son 1º) Notari 2º) Registre de la Propietat, 3º) Gestoria , 4º) Taxació 5º) El impost de Actes Jurídics Documentats i 6é) la Assegurança de Vida.  Existeix nombrosa jurisprudència que està donant la raó als prestataris i obliga a les entitats financeres a pagar.
  5. Primer es realitza una reclamació al Banc o Caixa, en que es demana que s’anul·lin les clàusules abusives, i es paguin les quantitats degudes; s’envia un burofax ì s`espera un temps prudencial per si existeix la possibilitat de cobrar; en cas contrari, s`interposa una demanda en el Jutjat reclamant el pagament de les quantitats i el seu interès.
  6. En els dos últims assumptes portats pel Despatx de Bigorra Advocats la quantia de lo que es reclama és de 7.756.- € i 4.500.- €, més el interès legal des de que es van pagar.

A Bigorra Advocats l’assessorem , estudiarem el seu préstec hipotecari, per que el banc li retorni lo que li correspon. Sol·liciti una visita gratuïta  al 937883512, 937883266 o a bigorra.canals@icater.org i estudiarem el seu cas.